"Училище любимо, как хубаво си ти..."

 


















За с.Обнова

 

За нас с.Обнова е нашето родно място, и ние вярваме в неговото бъдеще...

Село Обнова се намира в Северна България на левия бряг на река Осъм. Намира се на 18 км югоизточно от гр.Левски и на 32 км западно от гр. Плевен. Свързва се с ж.п. път от гара Плевен, гара Левски и гара Каменец и чрез автобусни връзки със София, Плевен, Русе, Белене, Левски, Свищов, Никопол,. Тази и друга информация за с.Обнова можете да намерите в Уикипедия.

За нас обаче с.Обнова е нашето родно място, и ние вярваме в неговото бъдеще.Със стратегическото си положение на главен път Е83, и развитата инфраструктура с.Обнова става популярно не само в България а и отвъд границите на страната.Ето какво казва един американец - учител в България за нашето село:

We left at the ungodly hour of 6:00 AM last Wednesday on two chartered buses. One (the larger one) was for the smokers, and the non-smokers all piled into a smaller minibus. Two other English teachers were on the smaller bus, so when we reached Obnova we had a great chat over sandwiches and Danon Za Piene. 20 minutes north of Pleven, Obnova is the northern half of Bulgaria's rest stop. Not a rest stop in Northern Bulgaria, but the rest stop. If you're travelling from Sofia to Ruse, Silistra, Varna, Shumen, or any other city in the region, you will stop there. I figure that, outside of Silistra, I've been in Obnova more times than any other place in Bulgaria...

Ще си позволя да преведа:

Тръгнахме в безумно ранния час 6:00 сутринта миналата сряда, с два наети автобуса. Единият (по-големия от тях) беше за пушачи, а непушачите бяха наблъскани в по-малък микробус.
Още двама английски учители пътуваха в микробуса, така че при пристигането си в Обнова имахме приятен разговор на сандвичи и Данон За пиене. 20 минути северно от плевен Обнова е спирката за почивка в Северна България. Не спирка за почивка в Северна България, а СПИРКАТА за почивка. Ако пътувате от София за Русе,Силистра, Варна, Шумен или друг град в региона Вие ще спрете там. Смятам, че извън Силистра съм бил в Обнова повече пъти отколкото на всяко друго място в България...